หน้าเว็บ

แบบทดสอบกฎหมายแพ่งชุดที่ 1

แบบทดสอบเรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1 จำนวน 20 ข้อ
วิชาวิถีไทยศึกษา 2 (รหัส ส31224) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1 จำนวน 20 ข้อ
โดย อ. การุณย์ สุวรรณรักษา โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว


ข้อที่ 1)
กรณีที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาไว้ และไม่อาจสันนิษฐานได้ว่าระยะเวลาเช่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดแล้ว กฎหมายได้กำหนดให้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาแก่คูกรณีทั้งสองฝ่ายไว้ แต่ในการบอกเลิกสัญญาเช่านั้นต้องบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ตัวก่อนชั่วกำหนดเวลาชำระค่าเช่าระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อย แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินกว่ากี่เดือน?
   1 เดือน
   2 เดือน
   3 เดือน
   4 เดือน

ข้อที่ 2)
สภาพบุคคลเริ่มต้นเมื่อใด?
   เมื่อปฏิสนธิในครรภ์มารดา
   เมื่อคลอด
   เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารก
   เมื่อคลอดและตัดสายสะดือทารกแล้ว

ข้อที่ 3)
สภาพบุคคลสิ้นสุดลงเมื่อใด?
   สิ้นชีวิต
   ตายหรือศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ
   เมื่อเจ้าหน้าที่ออกใบมรณะบัตรแล้ว
   เมื่อแพทย์ออกใบรับรองการตายแล้ว

ข้อที่ 4)
อะไรไม่ใช่ นิติบุคคล?
   กรม
   องค์การบริหารส่วนตำบล
   จังหวัด
   อำเภอ

ข้อที่ 5)
อะไรจัดเป็นสังหาริมทรัพย์?
   ต้นผักตำลึง
   สิทธิครอบครอง
   ที่ดิน
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6)
ุล้อรถยนต์ จัดเป็นส่วนใดของทรัพย์ประธาน?
   อุปกรณ์
   ส่วนควบ
   ดอกผล
   ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 7)
ข้อใดจัดเป็น "ดอกผลนิตินัย"?
   ผลไม้
   ค่าเช่า
   ลูกของสัตว์
   น้ำนม

ข้อที่ 8)
สิทธิเหนือทรัพย์สิน หรือ ทรัพยสิทธิ ได้แก่ข้อใด?
   กรรมสิทธิ์
   สิทธิอาศัย
   ภาระจำยอม
   ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 9)
อะไรจัดเป็น "นิติกรรมฝ่ายเดียว"?
   จำนอง
   ซื้อขาย
   พินัยกรรม
   ขายฝาก

ข้อที่ 10)
กระแสไฟฟ้า จัดเป็นอะไร?
   ทรัพย์
   ทรัพย์สิน
   ทรัพย์และทรัพย์สิน
   ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 11)
ผู้เยาว์ทำนิติกรรมใด ๆ จะมีผลอย่างไร?
   โมฆะ
   สมบูรณ์
   ไม่สมบูรณ์
   โมฆียะ

ข้อที่ 12)
ศาลจะสั่งให้บุคคลใดเป็นคนสาบสูญ บุคคลนั้นจะต้องหายไปจากภูมิลำเนาตั้งแต่กี่ปี?
   2 ปี
   3 ปี
   4 ปี
   5 ปี

ข้อที่ 13)
สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต้องทำนิติกรรมตามแบบใด?
   การทำเป็นหนังสือ
   การทำเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
   การทำเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงลายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องและพยาน
   การทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อที่ 14)
ข้อใดจัดเป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทน?
   สัญญาซื้อขาย
   สัญญายืม
   สัญญาจำนอง
   สัญญาขายฝาก

ข้อที่ 15)
สัญญาอะไรจัดเป็นสัญญาอุปกรณ์?
   สัญญค้ำประกัน
   สัญญาจำนอง
   สัญญาจำนำ
   ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 16)
สังหาริมทรัพย์ราคากี่บาทขึ้นไป ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิด หรือต้องได้มีการวางมัดจำ หรือได้ชำระหนี้บางส่วนแล้ว จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้
   500 บาท
   1,000 บาท
   1,500 บาท
   2,000 บาท

ข้อที่ 17)
อะไรไม่จัดเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ?
   ช้าง
   ลา
   อูฐ
   ควาย

ข้อที่ 18)
ในสัญญาขายฝากสังหาริมทรัพย์ได้กำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิไถ่คืน ภายในกี่ปี?
   3 ปี
   5 ปี
   7 ปี
   10 ปี

ข้อที่ 19)
ในระหว่างที่ลูกหนี้ผิดนัด ถ้าไม่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีของหนี้เงินให้คิดดอกเบี้ยร้อยละเท่าไรต่อปี?
   ร้อยละ 5.5
   ร้อยละ 7.5
   ร้อยละ 8.5
   ร้อยละ10.5

ข้อที่ 20)
กรณีที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาไว้ และไม่อาจสันนิษฐานได้ว่าระยะเวลาเช่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดแล้ว กฎหมายได้กำหนดให้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาแก่คูกรณีทั้งสองฝ่ายไว้ แต่ในการบอกเลิกสัญญาเช่านั้นต้องบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ตัวก่อนชั่วกำหนดเวลาชำระค่าเช่าระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อย แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินกว่ากี่เดือน?
   1 เดือน
   2 เดือน
   3 เดือน
   4 เดือน


39 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. นางสาว ฐิตาพร ปลอดมณี ม.4/13 เลขที่ 2

  ตอบลบ
 3. น.ส.อาทิตยา วิชสโร ม.4/13 เลขที่ 41

  ตอบลบ
 4. น.ส.อภิสรา มาสะพันธ์ ม4/13 เลขที่ 16

  ตอบลบ
 5. น.ส.ภัทราพร เพชรจันทร์ ชั้น ม.4/10 เลขที่ 4

  ตอบลบ
 6. นายกนกพล ไชยแก้ว ชั้น ม.4/13 เลขที่25

  ตอบลบ
 7. น.ส.นวพรรณ เพ็ชรประสิทธิ์ ม4/10 32

  ตอบลบ
 8. นางสาว นัฐิกา บุญสินธุ์ ม.4/9 เลขที่ 29

  ตอบลบ
 9. นางสาวญาณธิชา สำราญเจริญสุข เลขที่ 15 ม.4/8

  ตอบลบ
 10. นางสาว ศศิชา จันทรังสี เลขที่ 41 ม.4/12

  ตอบลบ
 11. นาย พัสกร พานิช ม.4/11 เลขที่ 16

  ตอบลบ
 12. นางสาว เสาวลักษณ์ มหากาฬ เลขที่ 35 ม.4/14

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. นางสาว วิภาวี ณ สงขลา ม.4/11 เลขที่ 8

   ลบ
 13. นางสาว สุนัทชา เพ็ชรสุข ม411 เลขที่46

  ตอบลบ
 14. นาย วชิรนนท์ พูลสวัสดิ์ ม.4/11 เลขที่ 32

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. นาย พีระวิทย์ ไทยกุล ม.4/11 เลขที่ 37

   ลบ
 15. น.ส.เพ็ญนภา สอนไชย ม.4/12 เลขที่36

  ตอบลบ
 16. นายฐิษญาณ ศรียา ม.4/11 เลขที่ 14

  ตอบลบ
 17. นางสาว ชนัญชิดา แก้วรุ่ง ม.4/10 เลขที่ 34

  ตอบลบ
 18. นางสาว ศศิวิมล สุขจันทร์ 24 4/14

  ตอบลบ
 19. น.ส นัฐกาลซีทวาก ม.4/9 เลขที่ 26

  ตอบลบ
 20. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 21. วัดความรู้ดูคับ

  ตอบลบ
 22. อยากทราบคะแนนจังเลยค่ะ

  ตอบลบ
 23. ทำไมตรวจคำตอบไม่ได้ค่ะ

  ตอบลบ
 24. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ