หน้าเว็บ

แบบทดสอบกฎหมายเบื้องต้นไม่เก็บคะแนนทดลองภูมิรู้นักเรียน

¤ÍÃìÊ¡Ç´ÇÔªÒµÅÍ´·Ñ駻Õ.
 
แบบทดสอบเรื่อง "กฎหมายเบื้องต้น" (30 ข้อ)
© THAI CADET.ORG

1. ความหมายทั่วไปของกฎหมายคือข้อใด
ข้อบังคับของรัฐ
บรรทัดฐานในสังคม
จารีตประเพณี
บรรทัดฐานที่ศาลใช้ในการตัดสินคดี2. ข้อใดมิใช่ลักษณะสำคัญของกฎหมาย
จะต้องมีสภาพบังคับ
จะต้องมีกระบวนการในการจัดทำกฎหมาย
จะต้องมีผลบังคับเป็นการทั่วไป
จะต้องมีประสิทธิภาพในการบังคับได้ดีกว่ากลไกอื่น ๆ ของสังคม3. คำอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายข้อใดไม่ถูกต้อง
กฎหมายเกิดจากผู้มีอำนาจในรัฐ
กฎหมายมีผลบังคับใช้จนกว่าจะยกเลิก
กฎหมายเป็นกฎที่ประชาชนต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายเป็นกฎที่รวมถึงกฎเกณฑ์ทางศาสนาและศีลธรรม4. ลำดับชั้นศาลของไทยข้อใดถูกต้อง
ศาลแขวง ศาลแพ่ง ศาลฎีกา
ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา
ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลฎีกา
ศาลชั้นตัน ศาลชั้นกลาง ศาลฎีกา5. การเปิดบ่อนเสรีเกี่ยวข้องกับกฎหมายในข้อใดมากที่สุด เพราะเหตุใด
กฎหมายแพ่งเพราะการเล่นพนันเป็นเรื่องของเอกชนกับเอกชน
กฎหมายปกครองเพราะการเล่นพนันต้องเสียค่าธรรมเนียมให้แก่รัฐ
กฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
กฎหมายอาญาเพราะการเล่นพนันในบ่อนที่ได้รับอนุญาตไม่เป็นความผิดทางอาญา6. ถ้าเจ้าของบ้านได้รับความเสียหายจากการกระทำของคนงานของบริษัทรับเหมาในการก่อสร้างอาคารสูง เขาจะต้องนำคดีไปฟ้องต่อศาลใด
ศาลแพ่ง
ศาลอาญา
ศาลปกครอง
ศาลแรงงานกลาง7. บุคคลใดเกี่ยวข้องในกระบวนการดำเนินคดีแพ่ง
พนักงานสอบสวน
พนักงานคุมประพฤติ
พนักงานอัยการ
พนักงานบังคับคดี8. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ผู้เสียหาย ศาล เจ้าพนักงานบังคับคดี
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ เจ้าพนักงานคุมประพฤติ
พนักงานอัยการ ศาล เจ้าพนักงานบังคับคดี
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์9. บุคคลใดไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญา
ทนายความ
พนักงานสอบสวน
ผู้พิพากษาศาลแขวง
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์10. ลิขสิทธิ์ได้มาเมื่อใด
แจ้งข้อมูลที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ขอหนังสือรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
จดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
สร้างสรรค์งานขึ้นด้วยตนเอง11. อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์สิ้นสุดเมื่อใด
50 ปีนับจากได้สร้างสรรค์งาน
25 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งาน
ตลอดอายุผู้สร้างสรรค์งาน
50 ปีหลังจากผู้สร้างสรรค์งานถึงแก่กรรม12. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักกฎหมายมรดก
เฉพาะทายาทโดยพินัยกรรมมีสิทธิในการได้รับมรดก
มรดกมีความหมายครอบคลุมถึงทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ตายด้วย
ทารกในครรภ์มารดาที่ยังไม่มีสภาพบุคคลมีสิทธิในกองมรดก
ทายาทไม่ต้องรับผิดในทางกฎหมายเกินไปกว่าสิทธิที่ได้มาจากการรับมรดก13. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
ฟ้องคดีอาญาที่ผู้เสียหายร้องขอ
ฟ้องคดีอาญาและเป็นทนายโจทก์หรือทนายจำเลยให้ส่วนราชการในคดีแพ่ง
ฟ้องคดีอาญาที่พนักงานสอบสวนส่งสำนวนมาให้ฟ้อง
เป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาล14. การผิดสัญญาหมั้น ฝ่ายที่เสียหายย่อมมีสิทธิเรียกร้องจากฝ่ายที่ผิดสัญญาได้ ยกเว้นเรื่องใด
เรียกค่าทดแทนความเสียหาย
ร้องขอให้ศาลบังคับให้มีการสมรส
ถ้าไม่มีการสมรสอันเนื่องมาจากฝ่ายหญิงผิดสัญญา ต้องคืนของหมั้นให้ฝ่ายชาย
ฝ่ายชายเรียกสินสอดคืนจากฝ่ายหญิงได้ ถ้าไม่มีการสมรสโดยมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิง15. ศาลปกครองมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีประเภทใด
คดีพิพาทระหว่างประชาชนกับสมาชิกพรรคการเมือง
คดีพิพาทระหว่างสมาชิกรัฐสภา
คดีพิพาทระหว่างประชาชนด้วยกันเอง
คดีพิพาทระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ16. ผลของนโยบายขยายการศึกษาภาคบังคับของไทย คือข้อใด
เพิ่มคุณภาพประชากร
ยุติการใช้แรงงานเด็ก
ลดการย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมือง
สร้างความเสมอภาคในสังคม17. ข้อใดไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายอาญา
กฎหมายอาญาจัดอยู่ในประเภทกฎหมายมหาชน
กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง
การที่ผู้กระทำความผิดอาญาถึงแก่ความตายไม่ทำให้คดีอาญาระงับ
การห้ามประกอบอาชีพบางอย่างเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายอาญา18. คณะรัฐมนตรีมีอำนาจถวายคำแนะนำการบัญญัติกฎหมายใด
รัฐธรรมนูญ
กฎกระทรวง
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา19. ข้อใดเป็นอำนาจของศาลปกครอง
ทำหน้าที่ในการวินิจฉัยการใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรี
ทำหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชนและนิติบุคคล
ทำหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชนกับองค์กรนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
ทำหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชนกับรัฐภายใต้กฎหมายอาญาซึ่งเป็นกฎหมายมหาชน20. สิทธิของบุคคลเริ่มตั้งแต่เมื่อใด
เมื่ออยู่ในครรภ์มารดานับตั้งแต่มารดาเริ่มตั้งครรภ์
เมื่อคลอดจากครรภ์มารดาด้วยความปลอดภัย
เมื่อบิดามารดาแจ้งการเกิดต่อเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
เมื่อบิดามารดารับรองว่าเป็นบุตร21. การฟื้นฟูกิจการของบริษัทซึ่งมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เกี่ยวข้องกับศาลใดมากที่สุด
ศาลแพ่ง
ศาลอาญา
ศาลอุทธรณ์
ศาลล้มละลาย22. ข้อใดเป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์
ยักยอกทรัพย์ของผู้อื่นแล้ววิ่งหนีไป
ลักทรัพย์ของผู้อื่นแล้วหนีไป
ลักทรัพย์ของผู้อื่นโดยการฉกฉวยเอาซึ่งหน้า
ชิงทรัพย์ของผู้อื่นจนได้ทรัพย์ของผู้นั้นไป23. การสืบสวนและการสอบสวนในคดีอาญาต่างกันอย่างไร
การสืบสวนคือการจัดหาพยานหลักฐานตามความผิดที่ได้มีการกล่าวหา การสอบสวนคือการสอบพยานและข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด
การสืบสวนคือการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด การสอบสวนคือการรวบรวมพยานหลักฐานในความผิดที่ได้มีการกล่าวหา
การสืบสวนและการสอบสวนเป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจ
การสืบสวนเป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจ การสอบสวนเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ24. ประชาอายุ 18 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิในการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ถ้าประชาต้องการที่จะทำสัญญาซื้อขายที่ดินให้มีผลสมบูรณ์ในทางกฎหมาย ประชาจะต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือไม่ เพราะเหตุใด
ไม่ต้องขอความยินยอมเพราะรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิดังกล่าวแล้ว
ไม่ต้องขอความยินยอมเพราะถือว่าประชาบรรลุนิติภาวะแล้ว
ต้องขอความยินยอม เพราะการซื้อขายที่ดินเป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายบังคับให้ต้องจดทะเบียน จึงต้องได้รับความยินยอมก่อน
ต้องขอความยินยอมเพราะประชายังเป็นผู้เยาว์ จึงถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรม25. นางสาวอ้วนกลุ้มใจน้ำหนักขึ้นทุกวัน อยากให้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว จึงไปหาแพทย์เพื่อดูดไขมันออกโดยที่แพทย์ยืนยันว่า ปลอดภัย ขณะที่ทำการดูดไขมันนางสาวอ้วนถึงแก่ความตายเพราะมีโรคแทรก แพทย์จะมีความผิดหรือไม่อย่างไร
ผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา
ผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา
ผิดฐานฆ่าคนตายโดยประมาท
ไม่ผิดเพราะเป็นอุบัติเหตุ26. นางสาวน้ำอ้อยได้ทำพินัยกรรมขณะมีอายุ 14 ปี ต่อมานางสาวน้ำอ้อยเสียชีวิตเมื่อมีอายุ 21 ปี พินัยกรรมทำขึ้นมีผลใช้ได้หรือไม่
พินัยกรรมเป็นโมฆะ เพราะอายุไม่ครบที่จะทำพินัยกรรมได้
พินัยกรรมมีผลใช้ได้ เพราะเป็นเรื่องที่นางสาวน้ำอ้อยได้ทำเองเฉพาะตัว
พินัยกรรมเป็นโมฆะ เพราะไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมให้ทำได้
พินัยกรรมมีผลใช้ได้ เพราะนางสาวน้ำอ้อยเสียชีวิตในขณะบรรลุนิติภาวะแล้ว27. นางสาวโสภีสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้ แต่สอบตกสัมภาษณ์เนื่องจากน้ำหนักเกินกว่ากฎที่คณะที่สอบเข้าได้ระบุไว้ถ้าท่านเป็นนางสาวโสภี ท่านจะร้องขอความเป็นธรรมเพื่อยกเลิกกฎดังกล่าวจากสถาบันใด
ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา28. นางสาวโซเซเป็นชาวต่างประเทศ แจ้งความกับตำรวจว่าถูกคนขับรถรับจ้างข่มขืน ตำรวจสอบพยานแล้วไม่เชื่อว่าเป็นความจริงต่อมานางสาวโซเซรับสารภาพว่ากุข่าวขึ้น นางสาวโซเซจะมีความผิดหรือไม่ อย่างไร
ผิด ฐานหมิ่นประมาท
ผิด ฐานฟ้องเท็จ
ผิด ฐานแจ้งความเท็จ
ไม่ผิด เพราะรับสารภาพ29. นาย ก. ให้นาย ข. ยืมเงินไปห้าหมื่นบาท พอถึงกำหนดชำระคืนนาย ข. ไม่ชำระคืนนาย ก. ขู่ว่าจะฟ้องศาล นาย ข. วิตกกังวลมาก ทำให้หัวใจวายตายในวันรุ่งขึ้น ดังนี้นาย ก. จะมีความผิดอย่างใดหรือไม่
ผิด ฐานละเมิดทำให้นาย ข. ตาย
ผิด ทำให้นาย ข. ตายโดยประมาท
ผิด ทำให้นาย ข. ตายโดยไม่เจตนา
ไม่มีความผิด30. นายดำขายรถยนต์ให้นายแดงโดยโอนรถให้เป็นชื่อนายแดง แต่ยังไม่ได้ส่งมอบรถให้นายแดง ในวันเดียวกันนายดำได้ขายรถ และส่งมอบรถคนเดียวกันให้นายขาวดังนี้ใครมีสิทธิ์เป็นเจ้าของ
นายดำ เพราะนายแดงและนายขาวยังไม่ได้ชำระราคา
นายแดง เพราะได้รับการโอนชื่อแล้ว
นายขาว เพราะได้รับรถยนต์มาอยู่ในความครอบครอง
นายแดงหรือนายขาว แล้วแต่จะตกลงกัน© www.thaicadet.org
 
 
 
 
  เว็บไซต์นายร้อยไทย : บันไดขั้นแรกสู่รั้วโรงเรียนเตรียมทหาร.
© 2011. All Right Reserved by THAI CADET.ORG
ออกแบบและจัดทำขึ้นเมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2550 เวลา 19:18 ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ Tuesday July 26, 2011 9:17 PM
Thailand Web Stat

1 ความคิดเห็น: